Przetargi nieograniczone

informacja o wykluczeniu i odrzuceniu oferty dot. OR.272.1.2016 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" w zakresie czę

 

 Słupca, dn. 5 maja 2016 roku

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                               

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2016

 WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2016 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

 

INFORMACJA
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

w zakresie Części 1
(Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego)

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2) oraz 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający zawiadamia, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.1.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" zostali w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) wykluczeni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - wspólnicy spółki cywilnej: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z siedzibą w Lubanie; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Natomiast oferta Tych Wykonawców w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została odrzucona.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W/w Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zostali wykluczeni z postępowania w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2) uPzp, ponieważ nie wniesli wadium do upływu terminu składania ofert.  Zgodnie z art. 24. ust. 4 uPzp Ich oferta została w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia odrzucona.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu nr OR.272.1.2016 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych dla dwóch części przedmiotu zamówienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej takie postępowanie „(...) charakteryzuje się autonomicznością każdej części, tak samo, jak odrębne (autonomiczne) byłyby postępowania prowadzone osobno dla poszczególnych części zamówienia (...)", a „(...) jeśli wykonawca nie wniesie wadium w jednej z części, to podlega wykluczeniu właśnie w tej części (...)".

Dnia 20.04.2016 r. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - wspólnicy spółki cywilnej: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19,
87-732 Lubanie
- złożyli ofertę przetargową na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zażądał wadium w kwocie:

a)    2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy) w celu zabezpieczenia oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia,

b)   6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych zero groszy) w celu zabezpieczenia oferty w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

Wadium miało zostać wniesione do dnia 20.04.2016 r., do godz. 10:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ") w rozdziale XIV. precyzyjnie określiła: formy i termin wniesienia wadium; w tym w formie pieniądza wskazując, że wniesione musi ono zostać na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w terminie składania ofert. Warunek ten był dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - wspólnicy spółki cywilnej: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie - wiążący. W/w Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia
w terminie wnieśli wadium w wysokości 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych zero groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.  W ten sposób skutecznie zabezpieczyli Oni ofertę w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Natomiast w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia wadium w wysokości 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych zero groszy) nie zostało przez w/w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wniesione czy to w formie gwarancji, poręczenia, czy pieniądza (przelew), które wpłynąć powinno na wskazane w SIWZ konto Zamawiającego. Nie wniesienie / nie wpłynięcie wadium do upływu terminu składania ofert, spowodowało brak zabezpieczenia oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 uPzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zatem, analogicznie mówiąc, nie jest możliwe wniesienie wadium po upływie tego terminu. W/w Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - wspólnicy spółki cywilnej: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie - dołączyli do swojej oferty tylko sporządzoną przez siebie kartkę z danymi dotyczącymi wpłaty wadium, która to kartka nie stanowi nawet dyspozycji ani potwierdzenia dokonania przelewu, a jedynie może być uznana za notatkę.

Reasumując, Zamawiający jest zobligowany, na podstawie postanowień art. 24 ust. 2 pkt 2) uPzp, do wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - wspólnicy spółki cywilnej: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie - i uznania Ich oferty za odrzuconą (stosownie do art. 24 ust. 4 uPzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz 4) uPzp przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

                                                                                                              

               STAROSTA

          /-/ Mariusz Roga