Przetargi nieograniczone

informacja o wykluczeniu i odrzuceniu oferty dot. OR.272.1.2016 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" w zakresie cz

 

Słupca, dn. 05.05.2016 r.

 POWIAT SŁUPECKI           
(Pieczęć Zamawiającego)

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2016

 

 WSZYSCY WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr OR.272.1.2016 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia
(Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr OR.272.1.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" zostali w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia wykluczeni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski - wspólnicy spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.  
Natomiast oferta złożona przez tych Wykonawców została w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia odrzucona. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W/w Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenia zamówienia zostali w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ich oferta została w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia odrzucona.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski - wspólnicy spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź
nie spełnili warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego.

W SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zawarł następujące zapisy dotyczące spełnienia warunku doświadczenia zawodowego:

„Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże
się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła łącznie prac związanych z demontażem nie mniejszej niż 100 000 kg wraz z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła transportu nie mniej niż 280 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 złotych brutto obejmującym łącznie prace polegające na demontażu wraz z transportem
nie mniej niż 280 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku w zakresie części 1 i 2 przez wypełnienie Załącznika nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych głównych usług oraz złożenie poświadczenia
(z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być ono wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń"

W dniu 20.04.2016 r. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski - wspólnicy spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź złożyli w postępowaniu OR.2712.1.2016 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" ofertę zarówno w zakresie 1 jak i 2 części przedmiotu zamówienia.
W wykazie wykonanych głównych usług stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ przedstawili przywołane poniżej następujące dwie prace, na których potwierdzenie przedłożyli również referencje wystawione przez zleceniodawców:

1. Demontaż, przygotowanie do transportu i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, wartość brutto 84.766,39 zł, czas realizacji: 29.05.2015 r. - 15.09.2015 r., masa wyrobów zawierających azbest:  222 300 kg,  zleceniodawca: Gmina Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark.

2. Demontaż, przygotowanie do transportu i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, wartość brutto 68.243,36 zł, czas realizacji: 24.11.2015 r. - 21.12.2015 r., masa wyrobów zawierających azbest: 131 020 kg, zleceniodawca: Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin.

Porównując przedstawione w wykazie prace z zapisami SIWZ widać wyraźnie, że prace te nie spełniają warunków określonych przez Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia zarówno ze względu na zbyt małą wartość jak również zbyt małą ilość wyrobów zawierający azbest, a co za tym idzie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu w zakresie części 2.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski - wspólnicy spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź
nie spełnili warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

Reasumując, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski - wspólnicy spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź nie spełniają warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia i zostali oni
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczeni w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, a ich oferta odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz 4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga