Przetargi nieograniczone

SIWZ "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

 

 

 

Nr sprawy: OR.272.1.2016


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.1.2016. Wykonawcy
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

4.   Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

5.   Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom
i będzie dla nich wiążąca.

. . .

Kompletny tekst SIWZ znajduje się tutaj. 

Załączniki do SIWZ znajdują się tutaj.