Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na roboty budowlane związane z budową wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1 w Strzałkowie wra

Oznaczenie sprawy: DPS/ZFK/3310/2/2015 Strzałkowo, dnia 20.10.2015r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE


Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o nr DPS/ZFK/3310/2/2015 na roboty budowlane związane z Budową wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1 w Strzałkowie wraz z wymianą kotłów z olejowych na gazowe, Kod Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV: 45000000-7 - roboty budowlane, 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę: MK INSTAL-BUD P.H.U. MIROSŁAW KANIA OBRZYCKO 64-520 UL. RZEMIEŚLNICZA 14 M. 1

Wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość: 149 040,00 brutto (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).


UZASADNIENIE WYBORU: WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty*

Kwota brutto


Liczba pkt w kryterium

cana


Liczba pkt w kryterium

gwarancja


Suma pkt

Uwagi

1. GRUPA INŻYNIERJI SANITARNEJ NEMO SZYMON MICHALSKI STRZAŁKOWO 62-420 PUŁASKIEGO 5A

164 101,68

81

10

912. FIRMA GUMIENNY IRENEUSZ GUMIENNY WĘGIERKI 62-300 UL. OSIEDLOWA 32


Oferta odrzucona

3. MK INSTAL-BUD P.H.U. MIROSŁAW KANIA OBRZYCKO 64-520 UL. RZEMIEŚLNICZA 14 M. 1

149 040,00

90

10

1004. JOULEX + PARTNER SP. Z O. O. ŁÓDŹ 91-063 UL. ZACHODNIA 53/4

Oferta odrzucona

5. ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY INŻBUD STRZAŁKOWO 62-420 UL. WITOSA 16

167 940,00

79

10

89*Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.

Zamawiający informuję, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż 26.10.2015 roku.

Dziękuję Wykonawcom za udział w postępowaniu.

Z poważaniem

Artur Cygan

Oznaczenie sprawy: DPS/ZFK/3310/2/2015 Strzałkowo, dnia 20.10.2015r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS/ZFK/3310/2/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na:Budową wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1 w Strzałkowie wraz z wymianą kotłów z olejowych na gazowe.


Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający kieruję do Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu


ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty Wykonawcy z postępowania


Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. Odrzucone oferty to:

  1. FIRMA GUMIENNY IRENEUSZ GUMIENNY WĘGIERKI 62-300 UL. OSIEDLOWA 32

  2. JOULEX + PARTNER SP. Z O. O. ŁÓDŹ 91-063 UL. ZACHODNIA 53/4

Uzasadnienie faktyczne:

Powodem odrzucenia jest błędne zastosowanie stawki VAT 23% zamiast stawki 8%,
co nie jest oczywistą omyłką pisarską ani rachunkową, tylko błędem w obliczeniu ceny. Błędne zastosowania stawki VAT, jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje, że cena ofertowa jest obliczona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 52/11 z dnia 20.10.2011r. Zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty w przedmiotowym przypadku. Z poważaniem

Artur Cygan