Przetargi nieograniczone

informacja o odrzuceniu oferty OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"

                                                                                                                                                              Słupca, 21.05.2015 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy AM Trans Progres Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu; ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizacja programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015”.

. . .

Pełna informacja w załączeniu poniżej.