Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pr

  OR.272.7.2014                                                                               Słupca, dn. 20.11.2014 r.

                      WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Zwracam się z pytaniem do SIWZ przetargu pn.: Roboty remontowo-budowlane dotyczące  budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę  Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupcy
, nr sprawy: OR.272.7.2014

   W załączniku nr 5 „wzór umowy” pojawiają się zapisy o wykonaniu w/w zamówienia zgodnie
z dokumentacją projektową, której brakuje w zamieszczonych dokumentach. Proszę o zamieszczenie
na stronie internetowej zamawiającego w/w dokumentacji w celu zapoznania się i przygotowania oferty.

2. Pytania dotyczą pozycji 750 przedmiaru  robót – demontaż elementów wyposażenia . . .

  kompletny tekst wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ, projektu budowlanego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych osuszenie ścian piwnicy
w załączeniu poniżej