Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego
w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy

Numer ogłoszenia: 343928 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...
 
 
Kompletny tekst ogłoszenia o zamówieniu poniżej w załączeniu: