Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy"

Nr sprawy: OR.272.7.2014     

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

1.    Zamawiającym jest Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

2.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.7.2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)...

 

Kompletny tekst SIWZ wraz z jej załącznikami poniżej w załączeniu: