Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie"

OR.272.6.2014                                                                                                                                 Słupca, dn. 28.08.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 1 (Prace termomodernizacyjne pokrycia dachu Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”, jako najkorzystniejszą w zakresie części 1 (Prace termomodernizacyjne pokrycia dachu Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „ANBUD” Firma budowlana A. Kuźma, ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 106.892,84 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 24.585,35 PLN; razem brutto: 131.478,19 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 19/100) . . .

Kompletny tekst informacji w zalaczeniu poniżej.