Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

OR.272.6.2014                                                                                     Słupca, dn. 22.08.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 2
(Prace związane z cyklinowaniem nawierzchni sali gimnastycznej Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie)
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”, jako najkorzystniejszą w zakresie części 2 (Prace związane z cyklinowaniem nawierzchni sali gimnastycznej Budynku  Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie)  wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński, ul. Ostródzka 144 E, 03-289 Warszawa oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 29.998,97 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 6.899,76 PLN; razem brutto: 36.898,73 PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 73/100).

Kompletny tekst informacji w załaczeniu poniżej.