Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr OR.272.2.2014 na: "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

POWIAT SŁUPECKI                                                                                             Słupca, dnia 30.05.2014 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2014 na: „Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy”

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 5 575 233,92 PLN  netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 1 282 303,80 PLN; razem brutto: 6 857 537,72 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem 72/100 PLN brutto).

 

Kompletny tekst informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej w załączeniu: