Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2.2014 na :"Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

POWIAT SŁUPECKI                                                                                             Słupca, dnia 06.05.2014 r.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.    Mając na uwadze zakres prac opisanych w przedmiarze Wykonawca prosi
o wyjaśnienie poniższych kwestii:

– czy Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na wycinkę drzew,

– czy Zamawiający wziął pod uwagę, że wycinka odbędzie się w okresie lęgowym ptaków,

– czy Zamawiający pokrywa ewentualne koszty inspekcji terenu przez ornitologa.

2.    Zamawiający wskazał, iż termin rękojmi za wady i gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Z uwagi na okres trwałości materiałów stosowanych do wykonania oznakowania poziomego Wykonawca wnosi o wyłączenie oznakowania z 60 miesięcznej gwarancji
z jednoczesnym określeniem terminu gwarancji oznakowania na 1 rok.

3.    Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie do 7 dni terminu przewidzianego na akceptację lub zgłoszenie uwag w projekcie umowy podwykonawczej.

4.    Czy Zamawiający dopuszcza realizację robót przy całkowitym wyłączeniu ul. Traugutta
z ruchu?

            

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

 

Kompletne wyjaśnienie treści SIWZ poniżej w załączeniu: