Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2.2014 "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

Oznaczenie postępowania: OR. 272.2.2014                                         Słupca, dn. 06.05.2014 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta
w Słupcy

                                                                                              

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.      Do wykonania ścieku Zamawiający przewiduje kostkę brukową o wymiarach 30 x 30 cm. Czy dopuszczalne jest zastosowanie trzech rzędów kostki brukowej 10 x 10 cm?

2.      Do wykonania ścieku Zamawiający przewiduje płyty granitowe (kamienne) o wymiarach 30 x 50 cm z górną powierzchnią promieniowaną. Zastosowanie takiego materiału na wjazdach jest uzasadnione jednak na ścieku może być ekonomicznie nieuzasadnione (materiał promieniowany jest niemal dwukrotnie droższy od zwykłego). Prosimy o zmianę lub potwierdzenie zapisów dokumentacji.

3.      Prosimy o potwierdzenie, ze remont ławek dotyczy tylko wymiany siedzisk (odeskowania), a nie całej ławki z elementami stalowymi (żeliwnymi).

4. Zgodnie z wytycznymi dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego gwarancja powinna wynosić nie więcej niż 12 miesięcy a dla grubowarstwowego 24 miesiące.
W związku z powyższym w przypadku pozostawienia 60 miesięcznej gwarancji prosimy o doprecyzowanie warunków ponownego malowania (np. co roku lub po osiągnięciu odpowiednich parametrów oznakowania).

5. Prosimy o zmianę zapisów gwarancji dotyczących zieleni do 12 miesięcy (w tym pielęgnacja). W tym okresie można już określić ukorzenienie w ramach „dobrej praktyki ogrodniczej". Po tym okresie może dojść do sytuacji kiedy po zimowym utrzymaniu drogi (posypywanie solą) dojdzie do każdorazowej degradacji systemu korzennego roślin. Jak w związku z tym ma się gwarancja 60 miesięcy do utrzymania zieleni przez Zamawiającego / Wykonawcę w tym okresie. Jakie są warunki zimowego zabezpieczenia roślinności?

6. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż dopuszcza stosowanie krawężników, oporników i obrzeży kamiennych o długościach mieszczących się w przedziale
np.   80-120 cm. Stosowanie elementów o długości równej 100 cm zwiększy znacznie koszt zakupu takiego materiału.

 

 

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1.      Nie dopuszcza się trzech rzędów z kostki brukowej  10 x 20 cm. Należy zastosować kostkę brukową 30 x 30 cm, tak jak określono w dokumentacji projektowej.

2.      Należy stosować materiał płomieniowany, tak jak określono w dokumentacji projektowej. (Uzasadnione jest to min. względami bezpieczeństwa - śliskość etc.).

3.      Tak, potwierdzamy - dotyczy wyłącznie  siedzisk. Tak jak określono w przedmiarze robót, dział 13. "Przebudowa murka z ławkami".

4. Wymagana gwarancja dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy. Wymagana gwarancja dla oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 24 miesiące.

5. Wymagana gwarancja dotycząca zieleni wynosi 12 miesięcy. Przyjmuje się zapis
w specyfikacji technicznej nr D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA cyt. "...Pielęgnacja
w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:...".

6. Na odcinkach prostych dopuszcza się stosowanie krawężników, oporników i obrzeży kamiennych mieszczących się w przedziale 80-120cm. Natomiast minimalna długość krawężników łukowych powinna wynosić co najmniej 50 cm, zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej D – 08.01.02a.STAROSTA

/-/ Mariusz Roga