Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr OR.272.2.2014 na: "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy
Numer ogłoszenia: 139458 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

Kompletny tekst ogłoszenia o zamówieniu poniżej w załączeniu: