Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr post. OR.272.1.2014 na: „Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogra

Słupca, dnia 05.03.2014 r.
STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
 INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania danych przez internet”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: SYSTHERM INFO Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu: ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 78 650,00 PLN  netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 18 089,50 PLN; razem brutto: 96 739,50 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 50/100 PLN brutto).

Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej: