Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr OR.272.12.2013 na: "Zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem"

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY                                                 Słupca, dnia 11.12.2013 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Advatech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 12 932,67 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 2 974,51 PLN; razem brutto: 15 907,18 PLN (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset siedem 18/100 PLN brutto).
 
Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej: