Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleka i art. mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie na rok 2014

 

DPS/ZFK/3310/7/2013 Strzałkowo 06.12.2013 rDo wszystkich Wykonawców dot. postęp:DPS/ZFK/3310/7/2013


W odpowiedzi na złożoną ofertę na dostawę mleka i artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie nr DPS/ZFK/3310/7/2013 informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych art. 39 (Dz.U. z 2013r., poz.907 ze. zm.), wybrana została oferta Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie ul. Gen.Sikorskiego 28 62-420 Strzałkowo za łączną wartość punktów 100.

o wartości brutto: 100 190,37

Słownie: stotysięcy stodziewięćdziesiątzłotych 37/100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty*

Wartość zamówienia brutto cena

Liczba pkt w kryterium


Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców ul. Gen. Sikorskiego 28 62 - 420 Strzałkowo

109 717,44

100

*

Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.


Na podstawie art. 92 ust.1pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajcy informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę .


Dziękuję za udział w postępowaniu.


W imieniu Zamawiającego

/Dyrektor DPS/

Artur Cygan