Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Spłecznej w Strzałkowie na rok 2014.

 

Dom Pomocy Społecznej Strzałkowo, dnia 03.12.2013r.

ul. Pułaskiego 1

62-420 Strzałkowo

                                  

                                                    

 Do wszystkich Wykonawców nr post: DPS/ZFK/3310/5/2013

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            

  

            Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) o nr DPS/ZFK/3310/5/2013 na: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: PHU VERONA Agnieszka Świątkowska ul. Gosławicka 1 62-505 Konin z ceną wynoszącą: 2,94zł brutto (słownie: dwa złote 94/100)

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę .


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty*

cena za 1 kg prania

Liczba pkt w kryterium


1. P.P.H.U. LAWENDA Joanna Pruchlat Kraśnica 88 62-590 Golina

3,94

75

2. PHU VERONA

Agnieszka Świątkowska 62-505 Konin ul. Gosławicka 1

2,94

100

*

Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 10.12.2013r. 
W imieniu Zamawiającego:

/DYREKTOR DPS/

Arur Cygan