Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń położonych przy Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Pułaskiego 1

62- 420 Strzałkowo                               Strzałkowo, dnia 19.11.2013r.

                              


Do wszystkich Wykonawców nr post.: DPS/ZFK/3310/2/2013


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego

na remont pomieszczeń położonych w budynku przy Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            

  

            Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr DPS/ZFK/3310/2/2013 na roboty związane z remontem pomieszczeń położonych w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie ul. Pułaskiego1, nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7: roboty remontowe i renowacyjne,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę: Gotomal PHU Jan Furmankiewicz Oś. Orla Białego 45/101, 61-251 Poznań.

Wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość: 36 928,49 PLN netto, plus podatek VAT 8% w kwocie:

2 954,28 PLN, razem 39 882,77 PLN brutto

(słownie złotych: trzydzieścidziewięćtysięcyosiemsetosiemdziesiątdwazłote 77/100).


UZASADNIENIE WYBORU: WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW I PRZEDSTWIA NAJNIŻSZĄ CENĘ.

         

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty*


Liczba pkt w kryterium


1. Gotomal PHU Jan Furmankiewicz Oś. Orła Bialego 45/101 61-251 PoznańZUHP

100

2. ZUHP Mostostal – Stolbud Sp. z O.O. ul. Poznańska 41 62-400 Słupca

88*Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.                                                                                             


                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                 / Dyrektor DPS/

                                                                          Artur Cygan