Przetargi nieograniczone

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Piotrowice, gm.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340/2013                                                                                                          

Zarządu  Powiatu Słupeckiego

z dnia .12 listopada 2013. r.                      

                                                                                                                            

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

ZARZĄD   POWIATU  SŁUPECKIEGO

 

ogłasza

 

I  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Piotrowice, gm. Słupca oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działki  nr 100/2 o pow. 4,4792 ha i 599 o  pow. 3,5500 ha, - o łącznej powierzchni 8,0292 ha, , dla których Sąd Rejonowy w Koninie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy prowadzi księgę wieczystą KN1S/00029814/6.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca zatwierdzonym przez Radę Gminy Słupca uchwałą Nr IX/72/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem TAG, UT, US, który określa teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą, usługami turystycznymi i sportu.   

 

Zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich  w tym hipotek przymusowych.

 

Nieruchomość położona jest na terenie Piotrowic, gm. Słupca. Pod względem komunikacyjnym położenie nieruchomości jest korzystne ( 4 km od Słupcy- autostrada, stacja kolejowa). 

 

 

 

 

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA  - 1 372 200,00 zł

 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium w formie pieniężnej.

 

Wadium w wysokości 68 610,00 zł należy wpłacić przelewem w terminie do godz. 15-tej dnia 21 stycznia 2014 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Pisemna oferta złożona w zamkniętej kopercie powinna zawierać.: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibą, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, potwierdzenie wniesienia wadium. Dodatkowo osoby prawne winny załączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę uprawnionych organów na nabycie nieruchomości i upoważnienie do reprezentowania danej osoby prawnej .

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni okazać promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez właściwego ministra na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 39 8542 0001 0000 4604 2000 0020 w terminie 3 dni przed zawarciem  w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Wpłacone wadium wlicza się na poczet ceny nabycia.

 

Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.

O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny zgodnie z przepisami prawa.

 

Pozostałe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wejście B, pokój nr 03) lub pod numerem tel. 063 275 86 19.

 

                                                                                         

 

                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                         /-/   Mariusz Roga