Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania: DPS/ZFK/3310/2013 dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Pułaskiego 1

62- 420 Strzałkowo                               Strzałkowo, dnia 07.08.2013r.

                              


Do wszystkich Wykonawców nr post.: DPS/ZFK/3310/1/2013


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego

nr DPS/ZFK/3310/1/2013 na remont pomieszczeń w budynku przy Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            

  

            Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o nr DPS/ZFK/3310/1/2013 na roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń położonych w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie ul. Pułaskiego1, nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7: roboty remontowe i renowacyjne,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę: ZUPH MOSTOSTAL-STOLBUD Sp. z o.o. ul. Poznańska 41 62-400 Słupca.

Wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość: 254 166,81 PLN netto, plus podatek VAT w kwocie: 20 333,34 PLN, razem 274 500,15 PLN brutto

(słownie złotych: dwieściesiedemdziesiątczterytysiącepięćsetzłotych 15/100).


UZASADNIENIE WYBORU: WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW I PRZEDSTWIA NAJNIŻSZĄ CENĘ.

         

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty*


Liczba pkt w kryterium


1. ZUHP Mostostal – Stolbud Sp. z O.O. ul. Poznańska 41 62-400 Słupca

100

2. Firma Budowlana Anbud A. Kuźma ul. Różana 5 62-420 Strzałkwo

91

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rem-Bud ul. Czarneckiego 28 62-400 Słupca

95*Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.

                                                                                    

             

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                 /Z-ca Dyrektora DPS/

                                                                          Bożena Barej