Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OR.272.6.2013

STAROSTA SŁUPECKI                                                                              Słupca, dnia 04.07.2013 r.

 

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: GEOPROFIL s.c. Małgorzata Poradzińska Tomasz Poradziński z siedzibą w Białymstoku: ul. Brukowa 24/39, 15-889 Białystok; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 68 500,00 PLN netto plus podatek VAT
w wysokości 23% tzn. 15 755,00 PLN; razem brutto: 84 255,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 00/100 PLN brutto).

 

Kompletny tekst Informacji w załączeniu poniżej.