Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.4.2013 "Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania"

                                                                                                                    Słupca, dn. 26.06.2013 r. 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
nr OR.272.4.2013 na: "Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania",
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: ONE SYSTEM Sp. z o. o.,
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 65 105,00 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 14 974,15 PLN, razem brutto 80 079,15 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 15/100 brutto).
UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).
 ---
Kompletna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej w załączeniu.