Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmianą terminu skladania ofert OR.272.4.2013 "dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Oznaczenie sprawy: OR. 272.4.2013                                                                      Słupca, 19.06.2013 r.

 

                        Modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert

                        Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania”. 

 Zakres zmiany SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 ., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,  Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmienia się treść załącznika nr 6 „specyfikacja przedmiotu zamówienia”. Zmieniony dokument zostaje załączony do niniejszej modyfikacji SIWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do dnia  26.06.2013 roku do godz.: 10:00, publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
o godz.  10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 25. 

Reszta treści SIWZ pozostaje bez zmian.
 
                                                                                                       STAROSTA
                                                                                                       /-/ Mariusz Roga