Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia dotyczącego postępowania OR.272.3.2013 na: „Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogra

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY                                                                            Słupca, dn. 05.06.2013 r.
ul. Poznańska 20 
62-400 Słupca

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.3.2013

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2013 na: „Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy”
.

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr OR.272.3.2013 na: Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy
, za najkorzystniejszą została uznana oferta następującego Wykonawcy:

 

w zakresie Części 1: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 powyżej wskazanej ustawy postępowanie unieważniono.

 

w zakresie Części 2: „POINT” Sp. z o. o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 4 500,00  PLN  netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 1 035,00 PLN, razem brutto 5 535,00 PLN słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100 PLN brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

Pozostałe złożone oferty:

----

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Uczestnik postępowania – Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

Oferta nr 1:
„POINT” Sp. z o. o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

100,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2  pkt. 1a) Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

 

Z poważaniem

  STAROSTA

        /-/ Mariusz Roga