Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OR.272.3.2013 na: „Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy” w zakresie czę

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY                                                   Słupca, dn. 05.06.2013 r.
ul. Poznańska 20 
62-400 Słupca

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.3.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
nr OR.272.3.2013 na: „Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy”
.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie Części 1

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r., Nr 113, poz. 759  ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr OR.272.3.2013 na: „Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy”.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

Do dnia 04.06.2013 r. do godz. 10.00 tj. do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła
do Zamawiającego żadna oferta dotycząca Części 1 przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową w zakresie Części 1.

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                 STAROSTA
                                                                                                            /-/ Mariusz Roga