Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.2.2013 "Wzmocnienie budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy"

 

POWIAT SŁUPECKI                                                                           Słupca, dnia 15.05.2013 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.2.2013

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2013 na: „Wzmocnienie budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy”

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wzmocnienie budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy, ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 79 999,48 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 18 399,88 PLN; razem brutto: 98 399,36 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.)

 

 Pozostałe złożone oferty:

  • Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL STOLBUD Sp. z o. o.,
    ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca,
  • „ANBUD” Firma budowlana A. Kuźma, ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo,
  • P.B.H. CEGIEŁKA Włodzimierz Gościniak, Wilkowyja ul. Polna 36, 63-200 Jarocin.

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy
ul. Dojazdowa 19
62-410 Zagórów

100,00

100,00

 

Oferta nr 2:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL STOLBUD Sp. z o. o.
ul. Poznańska 41
62-400 Słupca

 

68,81

68,81

 

Oferta nr 3:

„ANBUD” Firma budowlana A. Kuźma
ul. Różana 5
62-420 Strzałkowo

 

80,17

80,17

 

Oferta nr 4:

P.B.H. CEGIEŁKA Włodzimierz Gościniak Wilkowyja ul. Polna 36
63-200 Jarocin

 

79,46

79,46

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 21.05.2013 r.

                                  

 

                                                                                                       Z poważaniem

 

         STAROSTA

                                                                                                       /-/ Mariusz Roga