Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.1.2013 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupca"

 

POWIAT SŁUPECKI                                                                           Słupca, dnia 06.05.2013 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.1.2013

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2013 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2013”

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Realizację programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2013”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c. Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

 

demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem 1 kg wyrobów zawierających azbest za kwotę 0,51 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 8% tzn. 0,04 PLN, razem brutto: 0,55 PLN
(słownie: zero złotych pięćdziesiąt pięć groszy brutto),

w skład powyższej ceny wchodzi:

1)    demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest za kwotę 0,01 PLN netto plus podatek
VAT w wysokości 8% tzn. 0,00 PLN, razem brutto: 0,01 PLN (słownie: zero złotych jeden grosz brutto),

2)    unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest (wraz z transportem) za kwotę
0,50 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 8% tzn. 0,04 PLN, razem brutto: 0,54 PLN (słownie: zero złotych pięćdziesiąt cztery grosze brutto).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.)

 

 Pozostałe złożone oferty:

o        AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,

  • „EKO-MIX” Konstanty Spurek, 50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163,
  • P.H.U. US – KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin.

 

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

 

Oferta nr 1:

AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań

96,49

96,49

 

Oferta nr 2:

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski
Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie

100,00

100,00

 

Oferta nr 3:

„EKO-MIX”
Konstanty Spurek
ul. Grabiszyńska 163
50-950 Wrocław

82,09

82,09

 

Oferta nr 4:

P.H.U. US – KOM
Robert Kołodziejski
ul. Żabia 5
09-500 Gostynin

76,39

76,39

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 13.05.2013 r. 

                                  

 

                                                                                                       Z poważaniem

 

        w/z STAROSTY

                                                                                                   Wicestarosta Słupecki

        /-/ Andrzej Kin