Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR. 272.2.2013 „Wzmocnienie budynku położonego przy placu Szkolnym 14 w Słupcy"

OR. 272.2.2013                                                                                     Słupca, dn. 29.04.2013 r.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania OR.272.2.2013: „Wzmocnienie budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy".

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy następującej treści:

 

            Projekt wzmocnienie budynku przewiduje wykonanie izolacji pionowej z materiałów bitumicznych jako zabezpieczenie przed wilgocią. Takie wykonanie izolacji pionowej nie zabezpieczy murów budynku przed wilgocią. Wykonane w trakcie oględzin budynku pomiary wykazały zawilgocenie kapilarne ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W obiekcie występują objawy postępującej degradacji materiału murów wywołanej działaniem wilgoci
i soli wprowadzonych w strukturę murów przez wilgoć podciąganą kapilarnie. Projekt jednak nie przewiduje żadnej technologii osuszenia murów z wilgoci kapilarnej. Zawilgocenie takie nie zostanie zlikwidowane w ramach działań przewidzianych przetargiem tj. poprzez wykonanie izolacji pionowej. Wilgoć kapilarna oraz wprowadzone wraz z nią sole będą w sposób ciągły negatywnie oddziaływać na stan techniczny murów. Ponadto na zawilgoconych ścianach, pokrytych występują warunki dla rozwoju myko-organizmów.

Pytanie: Czy biorąc pod uwagę destrukcyjne działanie wilgoci kapilarnej oraz soli transportowanych wraz z wilgocią kapilarną na strukturę ścian, trwałość planowanych robót oraz wymagane gwarancje Inwestor przewiduje rozszerzenie zakresu robót o technologię skutecznego osuszenia budynku z wilgoci kapilarnej z pełną gwarancją osiągnięcia efektu osuszenia?

 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

 

            W obecnej chwili nie można stwierdzić konieczności wykonania robót dodatkowych. Będzie to możliwe dopiero po odkopaniu fundamentów, skuciu starych tynków i osuszeniu budynku (zalanie wodą deszczową, jak również wodą z nieszczelnej instalacji).  

 

                                                                                  SEKRETARZ POWIATU

                                                                                  /-/ Paweł Gotowała