Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.2.2013 dot. postępowania "wzmocnienie budynku położonego przy placu Szkolnym 14 w Słupcy"

OR.272.2.2013                                                 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze wzmocnieniem budynku położonego przy placu Szkolnym 14 w Słupcy.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7: roboty remontowe
i renowacyjne.

2. Zamówienie w szczególności obejmuje: wzmocnienie konstrukcji (wzmocnienie ścian, wzmocnienie nadproży, wzmocnienie belek stropowych), wymianę stropodachu (roboty rozbiórkowe,  wykonanie stropodachu), prace związane z izolację ścian piwnic (odkrywanie istniejących fundamentów, oczyszczenie murów, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe).

....

Kompletny SIWZ  poniżej w załączeniu.