Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.3.5.2012

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY                                              Słupca, dnia 20.12.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.3.5.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.3.5.2012 w trybie
zapytania o cenę na:

 

„Usługi kopiowania i drukowania dokumentów na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Słupcy”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę nr OR.272.3.5.2012 na:
„Usługi  kopiowania i drukowania dokumentów na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Słupcy”
,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną  przez Wykonawcę: „CELLPOL SERWIS KSERO” Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek, ul. Dziadoszańska 10,
61-248 Poznań;
oferującego realizację  przedmiotu zamówienia za kwotę:

 

1.        za każde tysiąc jednostronnych kopii formatu A4 w kwocie 70,00 zł netto, plus podatek VAT
w wysokości 23%, tj. 16,10 zł; razem: 86,10 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt
sześć złotych 10/100
),

2.        za każde tysiąc jednostronnych kopii formatu A4 kolor w kwocie 390,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23%, tj. 89,70 zł; razem: 479,70 zł brutto (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 70/100),

3.        za każde tysiąc kartek formatu A4 w kwocie 19,00 zł netto, plus podatek VAT
w wysokości 23%, tj. 4,37 zł; razem: 23,37 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia trzy
złote 37/100
).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

 

Pozostałe złożone oferty:

1.      RICOH POLSKA Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa

2.      Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych TRAK, Os. Stare Żegrze 50, 61-249 Poznań

3.      Naprawa Kserokopiarek Piotr Łój, ul. Nad Spławką 14, 61-324 Poznań

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Wykonawca
(numer oferty)

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

1.     Oferta

 

RICOH POLSKA Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa

 

94,29

94,29

 

2.     Oferta

 

Przedsiębiorstwo Usług
Elektronicznych TRAK
Os. Stare Żegrze 50, 61-249 Poznań

 

95,04

95,04

 

3.     Oferta

 

CELLPOL Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek Monika Ławniczek
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

 

100,00

100,00

 

4.     Oferta

 

Naprawa Kserokopiarek Piotr Łój
ul. Nad Spławką 14
61-324 Poznań

 

93,55

93,55

 

*Niniejsza numeracja powstała na podstawie odczytywania kolejności podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej
niż w terminie 28.12.2012 r.

                                                                                                                     

Z poważaniem

                                                                                                          Starosta Słupecki

/-/ Mariusz Roga