Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.3.4.2012

 

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY                                              Słupca, dnia 19.12.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.3.4.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.3.4.2012 w trybie
zapytania o cenę na:

 

Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania oraz utrzymywania czystości
w  budynkach Starostwa Powiatowego w Słupcy:

1)                              budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr 16,

2)                              budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr 16, A, B, C,

3)                              budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr 18,

4)                              budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr  20”.

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę nr OR.272.3.4.2012 na: „Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania oraz utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupcy: 1) budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr 16, 2) budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy
ul. Poznańskiej nr 16, A, B, C, 3) budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej nr 18, 4) budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy przy
ul. Poznańskiej nr 20”
, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną  przez Wykonawcę: „Sprzątanko” – firma sprzątająca Grażyna Tamborska, Os. Niepodległości 13A/12, 62-400 Słupca; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za miesięczną kwotę 9 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

Pozostałe złożone oferty:

1.    N CENTER Centrum Szkoleniowo Doradcze Leszek Nowicki, Os. Niepodległości 12/70, 62-400 Słupca

2.    PW „SINEL” Arkadiusz Sroczyński, Chrusty 9A, 62-590 Golina

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Wykonawca
(numer oferty)

Liczba pkt. w kryterium

CENA

Razem

 

1.    Oferta

 

„Sprzątanko” – firma sprzątająca
Grażyna Tamborska
Os. Niepodległości 13A/12
62-400 Słupca

 

100

100

 

2.    Oferta

 

N CENTER
Centrum Szkoleniowo Doradcze
Leszek Nowicki
Os. Niepodległości 12/70
62-400 Słupca

66,52

66,52

 

3.    Oferta

 

PW „SINEL”
Arkadiusz Sroczyński
Chrusty 9A
62-590 Golina

62,54

62,54

 

*Niniejsza numeracja powstała na podstawie odczytywania kolejności podczas publicznego otwarcia ofert.

           

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej
niż w terminie 27.12.2012 r.

 

 

                                                                                     Z poważaniem

 

                                                                                     Starosta Słupecki
                                                                                     /-/ Mariusz Roga