Przetargi nieograniczone

Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie jako najkorzystniejszą wybrano

 

In Oznaczenie sprawy: DPSII-4/13//2012                                                      Strzałkowo, dnia 17.12.2012r.

                                                    

   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            

  

            Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.ust.8 Prawa zamówień publicznych o nr DPS II-4/13/2012 na: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU VERONA

Agnieszka Świątkowska

ul. Gosławicka 1

62-505 Konin


Z ceną wynoszącą: 3,01zł brutto (słownie złotych: trzy złote 01/100) za 1 kg prania.


UZASADNIENIE WYBORU: WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW I PRZEDSTWIA NAJNIŻSZĄ CENĘ.

            


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty*

cena za 1 kg prania

Liczba pkt w kryterium


1. PHU VERONA

Agnieszka Świątkowska 62-505 Konin ul. Gosławicka 1

3,01

100

2. Zakład Aktywności Zawodowej 62-400 Słupca ul. Stefana Batorego 1

3,40

89

3. PHU Pralnia Wodna Krzysztof Kubiak 63-300 Pleszew ul. B. Śmiałego 12

4,06

0

*

Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert.

                                                                                    

Oferta nr.3 została odrzucona z powodu nie wykazania wg SIWZ -(druk nr 4 ), co najmnej 2 osób niepełnosprawnych zatrudnionych do wykonania niniejszego zamówienia.
             

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                          Artur Cygan