Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.14.2012 "przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo"

POWIAT SŁUPECKI                                                                           Słupca, dnia 06.11.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.14.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.14.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 361 376,44 zł netto plus podatek VAT 83 116,58 zł; razem: 444 493,02 zł brutto (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 02 /100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta przedstawia najniższą cenę uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  • „POL – DRÓG Piła” Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła,
  • Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olesza 3, 88-300 Mogilno.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

 

Oferta nr 1:

„POL – DRÓG Piła” Sp. z o. o.
ul. Wawelska 106

64-920 Piła

 

93,94

93,94

 

Oferta nr 2:

Zakład Usług Drogowych
Marek Smorczyński
Olesza 3

88-300 Mogilno

 

92,67

92,67

 

Oferta nr 3:

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

 

100,00

100,00

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej
niż w terminie 13.11.2012 r.

 

 

                                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                                       w/z STAROSTY
                                                                                                       Wicestarosta Słupecki
                                                                                                       /-/ Andrzej Kin