Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.13.2012 "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powi

POWIAT SŁUPECKI                                                                               Słupca, dnia 06.11.2012 r.
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.13.2012
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.13.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy"
  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI Katarzyna Olejnik,
ul. Sosabowskiego 15/6, 66-400 Gorzów Wlkp.; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 37 300,00 zł netto plus podatek VAT 8 579,00 zł; razem: 45 879,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
UZASADNIENIE WYBORU: Oferta przedstawia najniższą cenę uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).
Pozostałe złożone oferty:   
o Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o., ul. Zamieniecka 46,
04-158 Warszawa;
o DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań;
o SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI
I SADOWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań;
o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko;
o Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

 

Oferta nr 1:

Autorska Pracownia Architektury
CAD Sp. z o. o.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

 

47,22

47,22

 

Oferta nr 2:

DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

 

52,20

52,20

 

Oferta nr 3:

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
SADOWSKI I SADOWSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Podlaska 13

60-623 Poznań

 

71,73

71,73

 

Oferta nr 4:

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI Katarzyna Olejnik
ul. Sosabowskiego 15/6

66-400 Gorzów Wlkp.

 

100

100

 

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech

Dziepółć 3

97-500 Radomsko

 

67,82

67,82

 

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin II nr 89 B

95-061 Dmosin

 

70,38

70,38

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej
niż w terminie 13.11.2012 r. 


                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                            w/z STAROSTY
                                                                                                            Wicestarosta Słupecki
                                                                                                            /-/ Andrzej Kin