Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści SIWZ OR.272.13.2012 "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urządu Pracy w

Oznaczenie sprawy: OR.272.13.2012                                                        Słupca, dn. 17.10.2012 r.
 
Dotyczy postępowania: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urządu Pracy w Słupcy"
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zmienia się treść  § 7 ust. 1. pkt 10) w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"

  dysponują:

a) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

 b) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sanitarnym (wodno-kanalizacyjnym, wentylacyjnym, klimatyzacja) lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego.

 c) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego; 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia "

Reszta treści SIWZ pozostaje bez zmian.