Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.14.2012 "przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo”

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

„przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo”

 

§1

Informacje wstępne

 

1. Zamawiającym jest: Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (063) 275 86 00, Faks: (063) 275 86 69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

NIP: 667-15-41-878, Regon: 311060990

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR. 272.14.2012.   Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym
w postępowaniu.

5. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

§ 2

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

 

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1)  w kwestiach merytorycznych dot. przetargu –  Krzysztof Gajewski, telefon (63) 277 11 49, e-mail: k.gajewski@pzd.slupca.com  

2)  w kwestiach formalnych dot. przetargu – Piotr Mańkowski, Kamila Wapniarska,
telefon (63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail:
piotr.mankowski@powiat-slupca.pl. kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl.

 

§ 3

Przedmiot zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z  przebudową drogi powiatowej
Nr 3030 P Wólka Orchowska – Orchowo.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2: roboty drogowe.   

2. Zamówienie w szczególności obejmuje: przebudowę  750 mb drogi powiatowej Nr 3030P
(w km od 7+466,00 do km 8+216,00) z wykonaniem nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem, robotach przygotowawczych, robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych, robotach związanych z przepustami, robotach związanych z podbudową pod nawierzchnie, robotach związanych z nawierzchniami mineralno asfaltowymi oraz robotach wykończeniowych. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa i przedmiar robót .

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) na okres 60 miesięcy.

3.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione   
   we wzorze umowy.

4.Roboty będą wykonywane zgodnie ze sztuką inżynierską.

5.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach:

   1)rozszerzenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie
art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, iż w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

    a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
    od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

    b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności,

    c)  rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi zgodnie z przepisami „ustawy”;

   2)zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej 
(m.in.
powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej;  wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych
do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy a także ze względu na trwające już roboty drogowe na terenie objętym realizacją niniejszego zamówienia, które nadal będą trwały i mogłyby uniemożliwić lub utrudnić  równoczesne wykonywanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

3) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania
obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

 

 

§ 4

Terminy

 

1.  Oferty należy składać do dnia 31.10.2012 r.  do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie     Zamawiającego – Pokój nr 25.

3. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2012 r.

4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

§ 5

Wadium

 

1. Zasady wnoszenia wadium

1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  15 000,00 zł,

2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert,

 

 

 

3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047
z adnotacją: "Wadium – nr sprawy:
OR. 272.14.2012". Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

2. Zasady zwrotu wadium:

1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie:

a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy,

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano,         

c) Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek,

3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Utrata wadium:

      1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium  wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych     w ofercie,

 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

c)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

    1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.),

2) należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

     3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:   BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 21001047
z adnotacją: "Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy” – nr sprawy:
OR. 272.14.2012 ".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

 

§ 7

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

 

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3)  posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

4)  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

7)  wnieśli wadium;

8) wykażą się doświadczeniem zawodowym tzn. co najmniej dwoma robotami budowlanymi wykonanymi w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenie  działalności jest krótszy
– w tym okresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego,
jeśli wykazane roboty dotyczyły robót drogowych  o wartości robót nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto każda z nich.

       Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie                   przedmiotowych robót. 

   9) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne chyba, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne
w sprawie innych wierzytelności,

10) dysponują: nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawnienia
do kierowania  i nadzorowania robotami w zakresie dróg, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego
, 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w 
§ 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

§ 8

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

1. Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii  

 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)       wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;

2)       pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawcy 

       ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy);

3)       oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki
do SIWZ;

4)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)       wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – załącznik
do SIWZ;  

6)       upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań  imieniu Wykonawcy;

UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

7)       parafowany wzór umowy;

8)       aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy;

9) wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe tzn. co najmniej dwie  roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenie  działalności jest krótszy
– w tym okresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego,
jeśli wykazane roboty dotyczyły robót drogowych  o wartości robót nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto każda z nich.   

         Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie                 przedmiotowych robót;

10)   oświadczenie o posiadaniu uprawnień określonych w § 7 ust. 1 pkt. 10) SIWZ 
oraz o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 4) i 8) SIWZ składają  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

§ 9

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) Wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

§ 10

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

 

§ 11

Opis sposobu przygotowania oferty  

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)    do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy,

2)    w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy,

3)    przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa,

4)   oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

5)   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

10. Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana
wg poniższego wzoru:                             
Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr OR. 272.14.2012 na:

„przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo”

Nie otwierać przed 31.10.2012  r. godz. 10.30

 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

§ 12

Zmiany i wycofanie oferty  

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,  pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

 

 

 

§ 13

Zawartość oferty

 

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w § 8.

  

 

§ 14

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

 

Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2)      jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

   3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

§ 15

Otwarcie ofert

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój nr 25.

2.otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na  sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.   

 

§ 16

Kryteria oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A/ Cena - 100 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

(A1/A2*100pkt*100%)

Gdzie:

A1= najniższa zaoferowana cena,

A2= cena oferty badanej.

 

§ 17

Zawarcie umowy

 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6.

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

§ 18

Środki ochrony prawnej

 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:

1)    wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2)    opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)    wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia,

4)    odrzucenia oferty odwołującego.

3.       Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób.

4.       Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

§ 19

  Lista załączników

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1,

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

    ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2,

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

    Załącznik nr 3,

4.Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4,

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5,

6. Wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 6,

7. przedmiar robót – Załącznik nr 7,

8. dokumentacji projektowa – Załącznik nr 8.

 

§ 20

Informację dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia niniejszej SIWZ

 

1. Niniejszą specyfikację sporządzili: Kamila Wapniarska, Piotr Mańkowski.

2. Niniejszą specyfikację zatwierdził: Zarząd Powiatu Słupeckiego.