Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR 272.14.2012 "przebudowa drogi powiatowej nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo"

Słupca: przebudowa drogi powiatowej nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo
Numer ogłoszenia: 400660 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi powiatowej nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2: roboty drogowe. 2. Zamówienie w szczególności obejmuje: przebudowę 750 mb drogi powiatowej Nr 3030P (w km od 7+466,00 do km 8+216,00) z wykonaniem nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem, robotach przygotowawczych, robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych, robotach związanych z przepustami, robotach związanych z podbudową pod nawierzchnie, robotach związanych z nawierzchniami mineralno asfaltowymi oraz robotach wykończeniowych. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa i przedmiar robót . Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) na okres 60 miesięcy. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 4.Roboty będą wykonywane zgodnie ze sztuką inżynierską. 5.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach, oraz na następujących warunkach: 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, iż w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności, c) rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi zgodnie z przepisami ustawy; 2)zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej (m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej; wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy a także ze względu na trwające już roboty drogowe na terenie objętym realizacją niniejszego zamówienia, które nadal będą trwały i mogłyby uniemożliwić lub utrudnić równoczesne wykonywanie niniejszego przedmiotu zamówienia. 3) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty. 6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium 1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł, 2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert, 3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: OR. 272.14.2012. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 2. Zasady zwrotu wadium: 1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano, c) Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek, 3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Utrata wadium: 1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·             Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      -wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe tzn. co najmniej dwie roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane roboty dotyczyły robót drogowych o wartości robót nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto każda z nich. Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

·   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      -wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia; -oświadczenie o posiadaniu uprawnień określonych w par 7 ust. 1 pkt. 10) SIWZ OR.272.14.2012 oraz o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·             wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·             wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·             oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·             aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·             aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·             nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-wypełniony formularz ofertowy; - pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy); - upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań imieniu Wykonawcy UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; - parafowany wzór umowy;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach, oraz na następujących warunkach: 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, iż w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności, c) rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi zgodnie z przepisami ustawy; 2)zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej (m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej; wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy a także ze względu na trwające już roboty drogowe na terenie objętym realizacją niniejszego zamówienia, które nadal będą trwały i mogłyby uniemożliwić lub utrudnić równoczesne wykonywanie niniejszego przedmiotu zamówienia. 3) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-slupca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznanska 20 62-400 Słupca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznanska 20 62-400 Słupca Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: - 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) w kwestiach merytorycznych dot. przetargu - Krzysztof Gajewski, telefon (63) 277 11 49, e-mail: k.gajewski@pzd.slupca.com 2) w kwestiach formalnych dot. przetargu - Piotr Mańkowski, Kamila Wapniarska, telefon (63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl. kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl.; - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00 % ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.), 2) należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 21001047 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy-nr sprawy: OR. 272.14.2012. 2. Zasady zwrotu zabezpieczenia: 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia, 3) kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.;- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w § 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania; - Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; - Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) Wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich; - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich; - Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę y upoważnioną e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty; - Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca OFERTA Przetarg nieograniczony nr OR. 272.14.2012 na: przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 P Wólka Orchowska - Orchowo Nie otwierać przed 31.10.2012 r. godz. 10.30; - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy; - Zmiany i wycofanie oferty: 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE; - Kryteria oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: A Cena - 100 % Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: (A1 dzielone A2 razy 100pkt razy 100%) Gdzie: A1= najniższa zaoferowana cena, A2= cena oferty badanej ;- Zawarcie umowy: 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6; 3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                                /-/ Mariusz Roga