Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty dot. postępowania OR.272.12.2012 "„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słup

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 15.10.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.12.2012

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.12.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

 

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10,
62-240 Trzemeszno k/Gniezna
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”. Natomiast oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Wykonawca powyższy został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24. ust 4 oraz z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Jego oferta została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Dnia 24.09.2012 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno k/Gniezna złożył ofertę przetargową na: „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

Zamawiający żądał, aby w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył oświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta niniejszego Wykonawcy nie zawierała wymaganych, powyższych dokumentów. W związku z tym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwał w dniu 02.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno k/Gniezna do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. W związku z powyższym Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i tym samym nie spełniła warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Ponadto, w związku z wątpliwościami Zamawiającego, co do oferowanej ceny odbiegającej od wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia, Wykonawca został dnia 04.10.2012 r. wezwany do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno k/Gniezna złożyło wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W tychże wyjaśnieniach Wykonawca oświadczył, iż zaoferowana cena za przedmiot zamówienia w złożonej przez Niego ofercie jest zaniżona. Powodem zaniżenia według oświadczenia Wykonawcy są niedoszacowania powstałe na wskutek nieuwzględnienia panujących realiów na rynku. Uwzględniając wyjaśnienia Wykonawcy oraz biorąc pod uwagę prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony jest odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno k/Gniezna na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz
4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

                                                       Z poważaniem

                                                       STAROSTA                                                                                                              

                                                      /-/ Mariusz Roga