Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty dot. postępowania OR.272.12.2012 "„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słup

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 15.10.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

    

                                                             

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.12.2012

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.12.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

 

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy:
AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”. Natomiast oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Wykonawca powyższy został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Jego oferta została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 

Dnia 24.09.2012 r. Wykonawca - AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B,
62-513 Krzymów
złożył ofertę przetargową na: „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

Zamawiający żądał, aby w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył oświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta niniejszego Wykonawcy nie zawierała wymaganych, powyższych dokumentów. W związku z tym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwał w dniu 02.10.2012 r. firmę AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. W związku z powyższym firma AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów nie złożyła dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i tym samym nie spełniła warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca w swojej ofercie przedstawił w wykazie osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia osoby podając, jako podstawę do dysponowania nimi „oddanie do dyspozycji”. Jednakże, w ofercie brak było pisemnych zobowiązań, że te osoby oddają do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwał w dniu 03.10.2012 r. firmę
AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów do uzupełnienia oferty o zobowiązania osób przedstawionych w tymże wykazie. Wykonawca nie uzupełnił oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego i tym samym nie spełnił On warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz
4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

     Z poważaniem   

    STAROSTA

   Mariusz  Roga