Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o odrzuceniu ofert dot. postępowania OR.272.12.2012 „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 15.10.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

                                                                  

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.12.2012

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.12.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”

 

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu ofert

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert następujących Wykonawców:

 

1)        Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski ZPCHr., ul. Leśna 61,
      62-540 Kleczew,      

2)        Energy Investors Group S.A., ul. Grobli 13, 49-300 Brzeg,

3)        „Ciepłownik” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

 

Uzasadnienie prawne:

Oferty powyższych Wykonawców zostały odrzucone na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 6 wymienionej wyżej ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

1)   Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski ZPCHr., ul. Leśna 61,
  62-540 Kleczew
– niniejszy Wykonawca  zastosował błędnie w 4 budynkach (Budynek D Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Strzałkowo; Budynek Administracyjno-socjalny Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie; Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie; Budynek po szkole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie) stawkę VAT  8% zamiast stawki VAT 23%.    

2)   Energy Investors Group S.A., ul. Grobli 13, 49-300 Brzeg - niniejszy Wykonawca  zastosował błędnie w 1 budynku (Budynek D Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Strzałkowo) stawkę VAT  8% zamiast stawki VAT 23%.    

3)   „Ciepłownik” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska - niniejszy Wykonawca  zastosował błędnie w 1 budynku (Budynek D Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Strzałkowo) stawkę VAT  8% zamiast stawki VAT 23%.    

 

Powodem odrzucenia ofert powyższych Wykonawców jest błędne zastosowanie stawki
VAT 8% zamiast stawki 23%, co nie jest oczywistą omyłka pisarską ani rachunkową, tylko błędem
w obliczeniu ceny. Błędne zastosowanie stawki VAT jest to błąd Wykonawcy, który wskazuje,
że cena ofertowa, jest obliczona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 52/11
z dnia 20.10.2011 r. Zamawiający ma  obowiązek odrzucenia ofert w przedmiotowym przypadku.

 Należy jednocześnie nadmienić, iż pozostałych pięciu Wykonawców w niniejszym postępowaniu zastosowało prawidłową stawkę VAT.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
w Warszawie.           

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                    Z poważaniem                                                                                           

                                    STAROSTA

                                    /-/ Mariusz Roga