Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.12.2012 "roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego"

POWIAT SŁUPECKI                                                                               Słupca, dnia 15.10.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.12.2012

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.12.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności
publicznej Powiatu Słupeckiego”

                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 9 obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: STYROMEX Andrzej Twardy, ul. Wrzesińska 78, 632-307 Borzykowo; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 2 656 441,19 zł netto plus podatek VAT 352 493,69 zł; razem: 3 008 934,88 zł brutto (słownie złotych: trzy miliony osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 88/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

Pozostałe złożone oferty:

o        AGBUD Tomasz Górecki, Zalesie 28 B, 62-513 Krzymów,

  • Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j., Rudki 10,
    62-240 Trzemeszno k/Gniezna,

 

  • Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski ZPCHr., ul. Leśna 61,
    62-540 Kleczew,

 

 

  • Energy Investors Group S.A., ul. Grobli 13, 49-300 Brzeg,
  • „Ciepłownik” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska,
  • „KRISBUD” Adam Wawrzyniak, Krągola ul. Sadowa 4, 62-571 Stare Miasto,
  • FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, ul. Strażacka 2, 62-307 Borzykowo.

   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

 

 

Oferta nr 1:

AGBUD Tomasz Górecki
Zalesie 28 B
62-513 Krzymów

 

----------

Wykonawca wykluczony

 

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. Rudki 10

62-240 Trzemeszno k/Gniezna

 

----------

Wykonawca wykluczony

 

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3:

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD”
Tadeusz Bąkowski ZPCHr.

 ul. Leśna 61
62-540 Kleczew

 

----------

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 4:

Energy Investors Group S.A.
ul. Grobli 13
49-300 Brzeg

 

----------

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 5:

STYROMEX Andrzej Twardy
ul. Wrzesińska 78

632-307 Borzykowo

 

100

100

 

Oferta nr 6:

„Ciepłownik” Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 475
62-064 Plewiska

 

----------

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 7:

„KRISBUD” Adam Wawrzyniak
Krągola ul. Sadowa 4
62-571 Stare Miasto

 

----------

 

 

Wykonawca wykluczony

 

Oferta odrzucona

 

 

 

Oferta nr 8:

FIRMA TWARDY
Jarosław Twardy

ul. Strażacka 2

62-307 Borzykowo

 

----------

Wykonawca wykluczony

 

Oferta odrzucona

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej
niż w terminie 23.10.2012 r.

                                  

 

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                     

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                       /-/ Mariusz Roga