Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR. 272.11.2012 dot. postępowania „wykonanie prac związanych z przetransformowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla terenu całego powiat

OR.272.11.2012     Słupca,dn.20.07.2012 r.                                                                                                      

                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.11.2012 na „wykonanie prac związanych z przetransformowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla terenu całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18, za najkorzystniejszą została uznana oferta następującego wykonawcy:

  

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów;

 Cena netto 49 700,00 zł plus podatek VAT 23%  tj. 11 431,00 razem: 61 131,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 

 

Uczestnik postępowania – Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów;

100

100

SYSTHERM – INFO SPÓŁKA Z O. O.,
ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań

79,40

79,40

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 26.07.2012 r.

 

                                                                                             

Z poważaniem

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga