Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.11.2012 "Przetransformowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18"

                                   

 OR. 272.11.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

§1

Informacje wstępne

 

1. Zamawiającym jest: Starosta Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: 63 2758600, Faks: 63 2758669

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

NIP: 667-15-41-878, Regon: 311060990

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR. 272.11.2012. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

5. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia,
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

 

 

§ 2

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1)  w kwestiach merytorycznych dot. przetargu – Krzysztof Andrzej Warzych, telefon 63 2758623, faks 63 2758669, e-mail: krzysztof.warzych@powiat-slupca.pl,

2)  w kwestiach formalnych dot. przetargu – Piotr Mańkowski, Kamila Wapniarska telefon 63 2758624, faks 63 2758669, e-mail: kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl , piotr.mankowski@powiat-slupca.pl.

 

§ 3

Przedmiot zamówienia

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przetransformowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla terenu całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich.

2.  Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ – Warunki Techniczne. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres
24 miesięcy od daty ich odbioru. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach:

 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego robót może nastąpić na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ”ustawy” dopuszczającego udzielenie zamówienia dodatkowego, nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności; rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadzie ryczałtu przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych;

 2) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej (m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizację przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej; wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych, jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy,
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

3) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

§ 4

Terminy

 

1.  Oferty należy składać do dnia 19.07.2012 r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiającego – Pokój nr 25.

3. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotowych prac w celu przeprowadzenia kontroli technicznej: 15 listopada 2012 r.

4. Ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 3 grudnia 2012 r.

5. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

§ 5

Wadium

 

1. Zasady wnoszenia wadium:

1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.

2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert,

3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)   pieniądzu,

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

    zamawiającego:

BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: OR. 272.11.2012". Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

5) wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu formach, dopuszczonych przez

    niniejszą SIWZ należy złożyć w formie oryginału w Kasie Starostwa Słupeckiego.

2. Zasady zwrotu wadium:

1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie:

a) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy,

b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano,

c) wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek,

3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Utrata wadium:

      1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

 c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

    1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.),

     2) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047 z adnotacją: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – nr sprawy: OR. 272.11.2012 ".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

§ 7

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

         jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3)            posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

4)            dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają

         osoby posiadające odpowiednie uprawnienia geodezyjne wymagane

         przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5)            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

         zamówienia;

6)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

         podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

7)            wnieśli wadium;

8)            w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na transformacji baz danych ewidencji gruntów i budynków lub inną usługę (np. założenie ewidencji budynków
i lokali) związaną z przetwarzaniem baz danych ewidencji gruntów i budynków.

2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w § 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

§ 8

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)     wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;

2)     pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy biegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy);

3)     oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki do SIWZ;

4)     wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (protokoły odbioru) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie;

Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych usług.

5)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik do SIWZ;

6)     w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;

7)     wykonawca musi wykazać, że personel odpowiedzialny za realizację zamówienia posiada uprawnienia geodezyjne wymagane przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, proponowanych przez wykonawcę osób, do wykonywania prac geodezyjnych;

8)     upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych
z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy;

UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9)     parafowany wzór umowy;

10)  aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 10) składają  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

4. Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego  organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób

nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

 

§ 9

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w Ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

§ 10

      Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

§ 11

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)  do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy,

2)  w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

3)  przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa,

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

5) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

10. Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Starosta Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr OR. 272.11.2012 na:

 

„Przetransformowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18”

 

Nie otwierać przed 19.07.2012 r. godz. 10.30

 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

§ 12

Zmiany i wycofanie oferty

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

 

§ 13

Zawartość oferty

 

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w § 8.

  

§ 14

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

 

Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

   3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

§ 15

Otwarcie ofert

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój nr 25.

2. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.   

 

§ 16

Kryteria oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A/ Cena - 100 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

(A1/A2*100pkt*100%)

Gdzie:

A1 = najniższa zaoferowana cena,

A2 = cena oferty badanej,

§ 17

Zawarcie umowy

 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6.

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

§ 18

Środki ochrony prawnej

 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)  wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia,

4)  odrzucenia oferty odwołującego.

3.       Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób.

4.       Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

§ 19

Lista załączników

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.

    1 i 2 ustawy – Załącznik nr 3.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

    Załącznik nr 4.

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5.

6. Warunki Techniczne – Załącznik nr 6.

7. Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 7.

 

 

 

                                                                                                            STAROSTA

                                                                                                           /-/ Mariusz Roga