Przetargi nieograniczone

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY dot. OR.272.8.2012 "roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego"

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 28.06.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

                                                                  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR. 272.8.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

 

 

Na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.8.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” został wykluczony Wykonawca FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, ul. Strażacka 2, 62-307 Borzykowo. Natomiast oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

 

Wykonawca powyższy został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jego oferta została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 

Dnia 06.06.2012 r.  Wykonawca - FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, ul. Strażacka 2,
62-307 Borzykowo, złożył ofertę przetargową na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”. Zamawiający żądał, aby Wykonawca
w przedmiotowej ofercie złożył aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oferta niniejszego Wykonawcy nie zawierała wymaganego, powyższego dokumentu. W związku z tym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) wezwał w dniu 20.06.2012 r. FIRMĘ TWARDY Jarosław Twardy, ul. Strażacka 2, 62-307 Borzykowo do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca złożył brakujący dokument w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. Jednakże zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek zostało wydane 28.11.2011 r., a więc wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W związku z powyższym Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, dlatego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych został powyższy Wykonawca wykluczony z postępowania. Oferta - FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, ul. Strażacka 2, 62-307 Borzykowo zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz 4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

 

 

                                                                                     poważaniem                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   w/z STAROSTY

                                                                                   Andrzej Kin

                                                                                   Wicestarosta