Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT OR.272.8.2012 "roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego"

 

 

Słupca dn. 28.06.2012 r.

 Nr sprawy OR.272.8.2012

 

                                  

                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr OR.272.8.2012 na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”,
za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących wykonawców:


w zakresie Części 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy, 62-410 Zagórów, ul. Dojazdowa 19;

 Cena netto 889 513,75 zł plus podatek VAT 23%  tj.  204 588,16zł; razem: 1 094 101,91 zł brutto (słownie złotych: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto jeden złotych 91/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).


w zakresie Części 2: TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78;  Cena netto 1 462 953,52 zł plus podatek VAT 23% tj. 336 479,32 zł; razem: 1 799 432,84 zł brutto (słownie złotych: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 84/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

w zakresie Części 4: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, 63-200 Jarocin, Wilkowyja, ul. Polna 36; Cena netto 833 188,96 zł plus podatek VAT 23%
tj. 191 633,46 zł razem: 1 024 822,42 zł brutto (słownie złotych: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 42/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

w zakresie Części 7: TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78; Cena netto 807 768,42 zł plus podatek VAT 23% tj. 185 786,74 zł; razem: 993 555,16 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 16/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 

 

 

 

W zakresie Części I

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH”
s. c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy,
62-410 Zagórów, ul. Dojazdowa 19

100

100

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61

74,30

74,30

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo,
ul. Wrzesińska 78

94,20

94,20

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5;

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

 

W zakresie Części II

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61

81,20

81,20

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy,
62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo,
ul. Wrzesińska 78

100

100

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5;

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

 

W zakresie Części IV

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak,
63-200 Jarocin, Wilkowyja, ul. Polna 36;

100

100

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61

62,70

62,70

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy,
62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo,
ul. Wrzesińska 78

80,00

80,00

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5;

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

 

W zakresie Części VII

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew,
ul. Leśna 61

73,40

73,40

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy,
62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

--------

Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo,
ul. Wrzesińska 78

100

100

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno,
ul. Zielna 5;

--------

 Wykonawca wykluczony Oferta odrzucona

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 04.07.2012 r.

 

                                                                                 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              w/z STAROSTY

                                                                                              Andrzej Kin

                                                                                              Wicestarosta