Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym nr OR.272.5.2012 na: „Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych”

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie sprawy:  OR. 272.5.2012                                                            Słupca, dn. 11.04.2012 r.

                       

                                                                                             

                       

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym nr OR.272.5.2012 na:

„Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych”

 

            Uprzejmie informuję, że wskutek tego, iż wykonawca MERIDIUM, ul. Radosna 5, 62-700 Turek, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr. 113, poz. 759 ze zm.), jakonajkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę:
Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 273 969,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr. 113, poz. 759 ze zm.) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 niniejszej ustawy

Pozostałe złożone oferty:

- MERIDIUM, ul. Radosna 5, 62-700 Turek.

 

  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1. Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul. Ogrodowa 13     63-300 Pleszew

84,90

 

84,90

 

2. MERIDIUM, ul. Radosna 5, 62-700 Turek

100,00

100,00

Niniejsza numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.                           
           

            Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, ze zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 17.04.2012 r.                       

                                                                                                                     

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                 

                                                                                               Starosta Słupecki

                                                                                               /-/ Mariusz Roga