Przetargi nieograniczone

ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2012 Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Projekt: „ Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość”


jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OR.272.5.2012                                                                                           Słupca, dn. 28.03.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-slupca..pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

2.Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia: usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie projektu „Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania Działanie  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług edukacyjnych w podziale na następujące zadania:

lp.

przedmiot

2012 liczba godzin

2013 liczba godzin

2014 liczba godzin

ogółem liczba godzin

1.

język polski

73

108

15

196

2.

język angielski

116

132

12

260

3.

język niemiecki

116

104

6

226

4.

historia

73

38

0

111

5.

wiedza o kulturze

15

0

0

15

6.

matematyka

59

61

9

129

7.

fizyka i astronomia

44

33

3

80

8.

chemia

43

38

0

81

9.

biologia

14

47

6

67

10.

technologia informacyjna

60

0

0

60

11.

wychowanie fizyczne

174

198

18

390

12.

przysposobienie obronne

29

19

0

48

13.

godzina z wychowawcą

14

16

2

32

14.

religia

58

66

6

130

15.

wiedza o społeczeństwie

0

28

6

34

16.

geografia

0

14

3

17

17.

systemy operacyjne i sieci komputerowe

112

320

36

468

18.

oprogramowanie biurowe

204

114

0

318

19.

programowanie strukturalne i obiektowe

174

170

12

356

20.

urządzenia techniki komputerowej

116

76

0

192

21.

multimedia i grafika komputerowa

84

114

0

198

22.

język angielski zawodowy

0

28

6

34

23.

specjalizacja

140

330

30

500

24.

ogółem

1718

2054

170

3942

 

 

 

Liczba godzin dydaktycznych może ulec zmianie o maksimum 20 %.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z programem nauczania dla technika informatyka – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312 (01) /T, SP/MENIS/2004.06.14.

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zajęcia według opracowanego planu nauczania, będącego uszczegółowieniem zakresu programowego przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłoży opracowany pierwszy plan nauczania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast kolejne plany nauczania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu z początkiem każdego roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z zajęć niezbędnej przy realizacji projektu EFS.

5. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w ramach usługi edukacyjnej prowadzone będą w salach w siedzibie zamawiającego (ZSZ Słupca). Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane będą w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędne środki dydaktyczne (laptopy wraz  z programami do nauki poszczególnych przedmiotów, tablica multimedialna).

6. Usługa edukacyjna realizowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

11.Zamawiający  nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione
we wzorze umowy.

13.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach: 

 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego robót może nastąpić na podstawie  art. 67 ust.1 pkt 5 ”ustawy” dopuszczającego udzielenie zamówienia dodatkowego, nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego,  którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których
nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z  przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione
od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności; rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadzie ryczałtu przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych;

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy które mogą mieć miejsce  w stosunku do terminu
i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w umowie tj.:

- w przypadku aneksowania umowy zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą;

-wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu przedmiotu zamówienia (wskazanych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych lub wyższych kwalifikacjach;

-wystąpienie siły wyższej ( powódź, śnieżyca lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej), której strony
nie mogły przewidzieć uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym
lub powodującej zmianę zakresu umowy;

-wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia lub inne postanowienia umowy ( np. śmierć, choroba lub inne );

-jeżeli zmieni się okres realizacji Projektu to może nastąpić zmiana okresu obowiązywania umowy
 i wynagrodzenie będzie wypłacone wyłącznie za godziny zajęć przeprowadzone w okresie realizacji Projektu, w którym koszty  Projektu mogą być uznane za kwalifikowane, zgodnie ze zaktualizowanym budżetem Projektu;

 -jeżeli zmianie ulegną wytyczne/dokumenty odnoszące się do realizacji projektu;

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin zajęć do przeprowadzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że nie leży to w interesie publicznym lub w trakcie realizacji zajęć liczba uczestników zmalała w ten sposób, że może to spowodować nie osiągnięcie założonych rezultatów Projektu;

Zmiany umowy mogą nastąpić także w wyniku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3)    wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych usług,

4)    inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,

- powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się
to postanowieniom SIWZ. W takiej sytuacji z wnioskiem pisemnym występuje Wykonawca musi wskazać zgodę Zamawiającego.

5) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących
w momencie powstania
obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.   

15.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dyspozycyjność kadry pedagogicznej.

   

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadcza, tzn. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowania a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie - pracowali przy co najmniej jednym projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej według wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .Do wykazu (załącznik do SIWZ) należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych prac.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy -pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy); - upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań imieniu wykonawcy; UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy; - parafowany wzór umowy; - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach, oraz na następujących warunkach: 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego robót może nastąpić na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy dopuszczającego udzielenie zamówienia dodatkowego, nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności; rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadzie ryczałtu przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych; 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy które mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w umowie tj.: - w przypadku aneksowania umowy zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą; -wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (wskazanych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych lub wyższych kwalifikacjach; -wystąpienie siły wyższej ( powódź, śnieżyca lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej), której strony nie mogły przewidzieć uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu umowy; -wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia lub inne postanowienia umowy ( np. śmierć, choroba lub inne ); -jeżeli zmieni się okres realizacji Projektu to może nastąpić zmiana okresu obowiązywania umowy i wynagrodzenie będzie wypłacone wyłącznie za godziny zajęć przeprowadzone w okresie realizacji Projektu, w którym koszty Projektu mogą być uznane za kwalifikowane, zgodnie ze zaktualizowanym budżetem Projektu; -jeżeli zmianie ulegną wytyczne/dokumenty odnoszące się do realizacji projektu; -Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin zajęć do przeprowadzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że nie leży to w interesie publicznym lub w trakcie realizacji zajęć liczba uczestników zmalała w ten sposób, że może to spowodować nie osiągnięcie założonych rezultatów Projektu; Zmiany umowy mogą nastąpić także w wyniku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 3) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych usług, 4) inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. W takiej sytuacji z wnioskiem pisemnym występuje Wykonawca musi wskazać zgodę Zamawiającego. 5) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-slupca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20 , 62-400 Słupca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20 , 62-400 Słupca- Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

 2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1) w kwestiach merytorycznych dot. przetargu -Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy-Stanisław Kłaniecki; Maciej Śliwczyński tel. (63) 275 14 26 w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 e-mail zszslupca@interia.pl

2) w kwestiach formalnych dot. przetargu - Magdalena Żychowicz, Piotr Mańkowski, telefon (63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl, magdalena.zychowicz@powiat-slupca.pl,

 

2) Terminy

 1. Oferty należy składać do dnia 05.04.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Pokój nr 25.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2014 r. Zajęcia rozpoczną się w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy a zakończą się nie później niż 31.01.2014 r. Szczegółowe terminy zostaną ustalone odrębnie w oparciu o plan nauczania ZSZ Słupca.

4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 4) Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w § 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

 5) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

 2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w Ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

 7) Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą e ofertę.

 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy,

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

3) przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa,

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

5) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

10. Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr OR. 272.5.2011

na: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Nie otwierać przed 05.04.2012 r. godz. 10.30

 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8) Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

 

 9) Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

10) 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój nr 25.

2. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

 5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

 

11) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: A Cena - 100 % Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: A1dzielone przez A2 razy 100pkt razy 100% Gdzie: A1= najniższa zaoferowana cena, A2= cena oferty badanej.

 

12) Zawarcie umowy

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

 2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6 SIWZ.

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

 13) Środki ochrony prawnej

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

14) usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie projektu Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu   28.03.2012 r.

                                                                                                                             Starosta Słupecki

                                                                                                                            /-/ Mariusz Roga