Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2012 na „wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji ew

 

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2012                                                               Słupca, dnia 16.02.2012 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Zamawiający:

STAROSTA SŁUPECKI

62-400 Słupca, ul. Poznańska 20

tel. (063) 275-86-00, fax. (063) 275-86-69

E-mail: powiat@powiat-slupca.pl  Witryna: www.powiat-slupca.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych
z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek i użytków dla obrębu Strzałkowo gmina Strzałkowo”

 

 

 

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:   wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych
z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek i użytków dla obrębu Strzałkowo gmina Strzałkowo.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71222200-2 Usługi kartograficzne
w zakresie obszarów wiejskich.               .

2.Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ – Warunki Techniczne . Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy od daty ich odbioru. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione
   we wzorze umowy.

4.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach: 

 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego robót może nastąpić na podstawie  art. 67 ust.1 pkt 5 ”ustawy” dopuszczającego udzielenie zamówienia dodatkowego, nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego,  którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których
nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z  przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione
od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności; rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadzie ryczałtu przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych;

 2) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej 
(m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej;  wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych
do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich
lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy,
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

3) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania
obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

5.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.            

 

 

II.   Wymagany termin realizacji zamówienia:

1. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotowych prac w celu przeprowadzenia kontroli technicznej: 30 listopada 2012 r.

2. Ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 17 grudnia  2012 r.

 

III.  Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
za pobraniem pocztowym lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20, wejście – Oficyna B, pok. nr 13-14. Formularz dostępny jest na stronie internetowej:
 
www.powiat-slupca.pl.

 

IV.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1)  w kwestiach merytorycznych dot. przetargu – Krzysztof Andrzej Warzych, telefon (63) 275 86 23, faks (63) 275 86 69, e-mail: krzysztof.warzych@powiat-slupca.pl,   

2)  w kwestiach formalnych dot. przetargu – Magdalena Żychowicz, Piotr Mańkowski, telefon
(63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail:
piotr.mankowski@powiat-slupca.pl.

 

V.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki    udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia geodezyjne wymagane przepisami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne;

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

7)  wnieśli wadium.

2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w 
§ 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

VI. Oświadczenia i dokumenty

1. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii  

 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)     wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;

2)     pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy 

       ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy);

3)     oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki
do SIWZ;

4)     aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)     wykaz pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – załącznik
do SIWZ;  

6)     wykonawca musi wykazać, że personel odpowiedzialny za realizację zamówienia posiada       uprawnienia geodezyjne wymagane przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, proponowanych przez wykonawcę osób, do wykonywania prac geodezyjnych;

7)     upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań  imieniu wykonawcy;

8)     parafowany wzór umowy;

9)     aktualny odpisu  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę
nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy;

 

VII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

 

VIII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

IX. Od wykonawców jest  wymagane wniesienie wadium – 2 000,00 zł.

 

 

X. Od Wykonawcy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

. 1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

    1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.),

     2) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

         Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000      21001047 z adnotacją: "Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy” – nr sprawy:
OR. 272.4.2012 ".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

 

XI. Zamawiający nie zamierza:

1) zawrzeć umowy ramowej,

2) ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

3) dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

XII. Terminy składania i otwarcia ofert:

1.  Oferty należy składać do dnia 24.02.2012 r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.

2.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie     Zamawiającego – Pokój nr 25.

 

 

XIII. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

XIV.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A/ Cena - 100 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

(A1/A2*100pkt*100%)

Gdzie:

A1= najniższa zaoferowana cena,

A2= cena oferty badanej.

 

XV.Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
    oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 16.02.2012 r.

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                               Starosta Słupecki

                                                                                               /-/ Mariusz Roga