Przetargi nieograniczone

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OR.272.2.2012 na: „pełnienie funkcji Koordynatora w ramach projektu ‘Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość’ realizowan

 

 
Oznaczenie sprawy: OR.272.2.2012                                              Słupca, dnia 14.02.2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
POWIAT SŁUPECKI
62-400 Słupca, ul. Poznańska 20
tel. (063) 275-86-00, fax. (063) 275-86-69
E-mail:
powiat@powiat-slupca.pl  Witryna: www.powiat-slupca.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„pełnienie funkcji Koordynatora w ramach projektu ‘Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość’ realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy dla którego organem prowadzącym jest Powiat Słupecki”

 
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Koordynatora w ramach projektu „Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość” realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy dla którego organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75112100-5 Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu.
2.Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia: pełnienie funkcji koordynatora projektu w zakresie projektu „Technik informatyk-dobry zawód to Twoja przyszłość” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania Działanie  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu, do którego obowiązków będzie należało:
 1)         Przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach.
2)         Terminowe i właściwe realizowanie całości projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach i współpraca z Asystentem koordynatora.
3)         Koordynowanie działań projektowych.
4)         Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżetem i harmonogramem
5)         Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. 
6)         Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu.
7)         Nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością.
8)         Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi.
9)         Dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym delegowanie odpowiedzialności.
10)       Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.
11)       Koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem.
12)      Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.  
13)      Przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych.
14)      Koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej.
15)      Przekazywanie Zleceniodawcy sprawozdań miesięcznych z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy.
16)      Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu.
17)      Współpraca z wykładowcami/trenerami w zakresie przygotowania szczegółowego programu zajęć i kursów.
18)      Kontrola wydatkowania środków.
19)      Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora.
                                                                                                      
Osoba zaproponowana do realizacji zamówienia może pełnić tylko jedną funkcję w ramach przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7.Zamawiający  nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione
   we wzorze umowy.
9.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach: 
 1)rozszerzenie zakresu rzeczowego robót może nastąpić na podstawie  art. 67 ust.1 pkt 5 ”ustawy” dopuszczającego udzielenie zamówienia dodatkowego, nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego,  którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których
nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z  przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione
od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności; rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadzie ryczałtu przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą będącą podstawą zawarcia niniejszej umowy i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych;
2)        termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
           - zawieszenia usług przez zamawiającego,
3)    wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych usług,
4)    inne zmiany:
- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
- powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
5) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.
10.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
.           

II.   Wymagany termin realizacji zamówienia:
 od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 31.01.2014 r.
III.  Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
za pobraniem pocztowym lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.  Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat-slupca.pl.
 
IV.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1)  w kwestiach merytorycznych dot. przetargu – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy-Stanisław Kłaniecki; Maciej Śliwczyński tel. (63) 275 14 26 w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 e-mail zszslupca@interia.pl
2)  w kwestiach formalnych dot. przetargu – Magdalena Żychowicz, Piotr Mańkowski, telefon
(63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail: magdalena.zychowicz@powiat-slupca.plpiotr.mankowski@powiat-slupca.pl         .
V.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki    udziału w postępowaniu:
1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) określone w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3) spełniają poniżej wymienione warunki:
a) wykształcenie wyższe
b) znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,
d) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w tym programów Word, Excel, PowerPoint),
e) znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
f) co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej
g) dyspozycyjność (usługa będzie świadczona w wymiarze 40godz./miesięcznie)
h) posiadanie zdolności organizacyjnych,
i) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
j) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.
2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w § 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 
VI. Oświadczenia i dokumenty
1. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii  
 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik do SIWZ;
2) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy 
       ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy);
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki
do SIWZ;
4) kwestionariusz osobowy – załącznik do SIWZ;
5) oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w  § 7 ust. 1 pkt 3  niniejszej SIWZ– załącznik do SIWZ
6) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań  imieniu wykonawcy;
7) parafowany wzór umowy;
8) aktualny odpisu  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę
nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
VII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
X. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Zamawiający nie zamierza:
1) zawrzeć umowy ramowej,
2) ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
3) dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
XII. Terminy składania i otwarcia ofert:
1.  Oferty należy składać do dnia 22.02.2012 r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.
2.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2012 r. r. o godz. 10.30 w siedzibie     Zamawiającego – Pokój nr 25.
XIII. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 
XIV.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
A/ Cena - 100 %
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.
Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
(A1/A2*100pkt*100%)
Gdzie:
A1= najniższa zaoferowana cena,
A2= cena oferty badanej,
XV.Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
    oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu   14.02.2012 r.
 
                                                                                                                                 
                                                                                           Starosta Słupecki
                                                                                          /-/ Mariusz Roga